+31 (0)6 143 89 168 info@praktijkdewijzeuil.nl

Privacy beleid

Lees alles over de privacy beleid van Praktijk de wijze uil.

Privacy beleid

Veel waarde aan persoonsgegevens

Praktijk De wijze uil hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid wil ik u graag heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.


Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk De wijze uil houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

• Uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

 

Praktijk De wijze uil is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk De wijze uil verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinde;

• Administratieve doeleinde;

• Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De behandelovereenkomst;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk De wijze uil de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Geslacht;

• Gegevens over gezondheid;

 

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk De wijze uil opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst tot 15 jaar daarna en daarna alleen de gegevens nodig voor financiële administratie.

 


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij doorgeeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Dit zal altijd gepaard gaan met het vooraf toestemming vragen aan de cliënt en alleen gebeuren wanneer dit zinvol is in het kader van de gevolgde behandeling.


Ik zal nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden, indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. 


Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Praktijk De wijze uil bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen, om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Praktijk De wijze uil van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

• Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;

• Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen;

• Praktijk De wijze uil is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

 

 

 

 

Sla je vleugels uit en vlieg – vind de moed en bevrijd jezelf van trauma, angst en onmacht.

Contactgegevens

Locatie Praktijk De Wijze uil (uitsluitend op afspraak)

Gezondheidscentrum de Hoef

Cornelis Pronklaan 44 1816 NP Alkmaar

Postadres: Jan Ekelsplein 57,            1816 NT Alkmaar

Kvk-nummer: 72645369

AGB-code: 90065513

Neem contact op